Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Geurts Strafrechtadvocatuur

  1. Toepasselijkheid

1.1 Geurts Strafrechtadvocatuur is een eenmanszaak gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 84950439 met BTW-nummer NL004038633B22.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten door Geurts Strafrechtadvocatuur aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle opdrachten worden, onder uitsluiting van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Geurts Strafrechtadvocatuur.

1.3 Geurts Strafrechtadvocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever bindend zijn 14 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan de opdrachtgever en de opdrachtgever deze niet terstond schriftelijk heeft verworpen.

  1. Overeenkomst

2.1 Er komt een overeenkomst tot stand tussen Geurts Strafrechtadvocatuur en de opdrachtgever op het moment dat Geurts Strafrechtadvocatuur de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard. Een opdracht komt ook tot stand indien via de rechtbank of het gerechtshof ambtshalve een last tot toevoeging wordt afgegeven.

2.2  De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en mogelijk nog andere afspraken die Geurts Strafrechtadvocatuur schriftelijk met de opdrachtgever maakt. Onder schriftelijk wordt verstaan op papier (hard-copy) of via een e-mailbericht.

  1. Uitvoering Opdracht

3.1 Geurts Strafrechtadvocatuur verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. Geurts Strafrechtadvocatuur verbindt zich om de cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht.

3.2 Geurts Strafrechtadvocatuur zal de opdracht persoonlijk uitvoeren. Geurts Strafrechtadvocatuur is indien noodzakelijk vrij, onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.

3.3. Elektronische communicatie, waaronder e- mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. Geurts Strafrechtadvocatuur is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan.

3.4 Geurts Strafrechtadvocatuur is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de opdrachtgever mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Geurts Strafrechtadvocatuur hierin vrij mits het belang van de opdrachtgever niet wordt geschaad.

3.5 Geurts Strafrechtadvocatuur is het toegestaan om de inhoud van een gevoerd telefoongesprek vast te leggen op een geluidsdrager.

  1. Financiële afspraken

4.1 Geurts Strafrechtadvocatuur beschikt niet over een rekening derdengelden.

4.2 Geurts Strafrechtadvocatuur zal werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door Geurts Strafrechtadvocatuur in redelijkheid worden vastgesteld.

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Geurts Strafrechtadvocatuur dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het jaarlijks vast te stellen uurtarief en vermeerderd met BTW. Een percentage van 6% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten.

4.4 Kosten die Geurts Strafrechtadvocatuur (griffierecht, deurwaarderskosten, opvragen GBA-uittreksels, opvragen medische informatie, contra-expertise en dergelijke) namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht.

4.5 Geurts Strafrechtadvocatuur zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor de werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort. Indien de opdrachtgever de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor laste van de opdrachtgever.

  1. Beëindiging overeenkomst

5.1 De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Geurts Strafrechtadvocatuur als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden. Indien er sprake is van bijstand op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand dient de opdrachtgever de eigen bijdrage te voldoen.

5.2 Geurts Strafrechtadvocatuur zal bij beëindiging van de werkzaamheden door de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken retourneren en het dossier archiveren.

5.3 Geurts Strafrechtadvocatuur behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 (vijf) jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Geurts Strafrechtadvocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

6.2 Geurts Strafrechtadvocatuur zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met cliënt, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Geurts Strafrechtadvocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Geurts Strafrechtadvocatuur aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens de opdrachtgever aanvaardt.

  1. Klachtenregeling

7.1 Geurts Strafrechtadvocatuur verstrekt op aanvraag een cliënttevredenheids-onderzoekformulier.

7.2 In geval van geschillen over de uitvoering van de werkzaamheden zullen Geurts Strafrechtadvocatuur en de opdrachtgever met elkaar in redelijkheid overleggen. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen middels de procedure zoals genoemd in de klachtenregeling.

7.3 Bij gebreke van overeenstemming staat het zowel Geurts Strafrechtadvocatuur als de opdrachtgever vrij bemiddeling in te roepen van de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam, die in het kader van de Advocatenwet en de Gedragsregels voor advocaten Geurts Strafrechtadvocatuur en de opdrachtgever in eerste instantie tot elkaar zal proberen te brengen.
7.4 Indien bemiddeling van de Deken overeenkomstig artikel 7.3 geen oplossing biedt, zullen geschillen uitsluitend kunnen worden beslecht door de Nederlandse rechter.

  1. Toepasselijk recht

8.1 De rechtsverhouding tussen Geurts Strafrechtadvocatuur en de opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht.

8.2 Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien sprake is van een consument als opdrachtgever dan zal aan opdrachtgever een termijn worden gegund van tenminste een maand nadat de opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

  1. Overige bepalingen

9.1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.